About NGRC

         การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะคือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทคบร.และสำนักงานคณะกรราการการอุดมศึกษา ตลอดมา การจัดประชุมฯ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มในที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
         ซึ่งเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้ตลอดมาทุกปี ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เคยรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร มาแล้ว 1 ครั้ง และใน ครั้งนี้ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นครั้งที่ 2 ในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร ครั้งที่ 38 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีให้กับนิสิต/นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย