>> แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์
 >> ฐานข้อมูลงานแผนและสารสนเทศ
 >> ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภารกิจคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ตารางปฏิบัติงานฯ(Port folio)
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลา
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
บัญชีลงนามลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีลงนามพนักงานสายบริการ
บัญชีลงนามฯพนักงานราชการ
บัญชีลงนามฯ ลูกจ้างชั่วคราว
รายงานการเดินทาง
บัญชีลงนามข้าราชการ
บัญชีลงนามฯ ลูกจ้างประจำ
บัญชีลงนามล่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์(ศูนย์ฯ)
บัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการล่วงเวลา
บัญชีลงเวลาโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้รถ (ใช้ในงาน QA)
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้ห้อง (ใช้ในงาน QA)
แบบฟอร์มกิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
 

  ::ความเป็นมา ::

 

      ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ E-Office นี้เกิดขึ้นมาจากนโยบายของท่านผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องการให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะกระดาษในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

       ดังนั้นด้วยแนวคิดนี้ คุณพัชรี  ท้วมใจดี เลขานุ-การบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็น E-Office แหล่งรวมข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในสำนักงานแห่งนี้ ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถ Download ไปใช้ได้โดยง่ายเพียงคลิก ผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยประหยัดทรัพยากรกระดาษ ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร 


 

แบบฟอร์มใบลา

Download แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร และลาพักผ่อนได้ที่นี่

 

   

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

Download แบบฟอร์มสำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่นี่

   
 

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผล

Download แบบฟอร์มสำหรับสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ที่นี่

 
Copyright 2007 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
All Rights Reserved.

8